SCOALA ALTFEL

Marţi, 24 Mai 2016, Scris de Gheorghe Airini


 Raport privind activitatea desfășurată în săptămâna

Școala Altfel „Să știi mai multe să fii mai bun”

Anul şcolar 2015-2016

 

 

PREVEDERI GENERALE

 

În săptămâna 18-22 aprilie 2016 nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, programul „Școala altfel- Să ştii mai multe, să fii mai bun!” desfășurându-se după un orar special, în funcţie de durata activităţilor.

Scopul acestui program a fost implicarea tuturor preșcolarilor/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte non-formale.

În programul „Școala altfel”, elaborat în colaborare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice din fiecare unitate de învățământ, au fost incluși toți copiii și toate cadrele didactice care funcţionează la Şcoala Gimnazială ”Duiliu Zamfirescu”.

 

PLANIFICAREA ȘI APROBAREA PROGRAMULUI

 

 Pentru elaborarea programului de activități, în timpul primului semestru, s-au solicitat propuneri elevilor, la orele de dirigenție și cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, s-au desfășurat dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.

Tipurile de activități care s-au organizat în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile s-au stabilit în Consiliul Profesoral și s-au aprobat în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

 Consilierul educativ din unitatea de învățământ a centralizat  propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative ale unității de învățământ, ca domeniu distinct: Programul „Școala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Conducerea unității de învățământ a asigurat popularizarea programului „Școala altfel”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât în unitatea de învățământ cât și în comunitate.

 

  

CONȚINUTUL ȘI ORGANIZAREA PROGRAMULUI

 

            S-au elaborat  proiecte „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” la nivelul grupelor de preșcolari, la nivelul claselor primare şi la nivelul claselor gimnaziale, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale, prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.

Proiectele s-au organizat în instituţiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu Poliția, Direcțiile de sănătate publică, Jandarmeria, Pompierii, Teatrul și Ateneul Municipal,

Fiecare activitate la care au participat preșcolarii/elevii a fost coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice au luat toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor și a securității acestora.

 

TIPURILE DE ACTIVITĂȚI:

 

·         activităţi culturale;

·         activităţi sportive;

·         activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare ;

·         activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos;

·         activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);

·         activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc.

 

Aceste activități au fost organizate sub diferite forme, ca de exemplu:

 

·         educaţie media şi cinematografică;

·         competiţii organizate la nivelul şcolii;

·         mese rotunde, dezbateri;

·         activităţi de voluntariat sau de interes comunitar;

·         proiecte comunitare, de responsabilitate socială;

·         schimburi de experienţă;

·         vizite de studii;

·         parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ.

 

SCOPUL:

Scopul activităţilor a fost de a dezvolta relaţiile de colaborare dintre elevi prin acţiuni educative şi culturale, cât şi între şcoală şi familiile elevilor, respectiv cu alte instituţii ale statului, prin activităţi variate la nivel preşcolar, primar şi gimnazial.

 

RESURSELE :

În programul „Sa ştii mai multe, sa fii mai bun!” au fost implicaţi toţi preşcolarii din comună, toţi elevii claselor I-VIII, împreună cu educatoarele, profesorii învăţători şi profesorii diriginţi.

 

OBIECTIVELE URMĂRITE:

·         activități sportive:

-          să manifeste  spirit de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate ;

-          să-şi extindă fondul propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ - utilitare şi sportive;

-          să-şi dezvolte deprinderea de a practica jocuri şi  diferite sporturi.

·         activități de  educație pentru sănătate și stil de viață sănătos:

-          să conştientizeze faptul că un stil de viaţă defectuos ne îmbolnăveşte;

-          să cunoască efectele negative prin utilizarea în exces a televizorului şi a calculatorului;

-          să dezvolte atitudini de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri;

-          să proiecteze propria persoană în viitor privind descrierea stilului de viaţă;

-          să înveţe măsuri de prevenire a unor boli;

-          să formeze deprinderi privind alimentaţia sănătoasă şi importanţa exerciţiilor fizice;

-          să formeze atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătate şi în special sănătatea mintală şi emoţională;

-          să se familiarizeze cu piramida alimentelor.

·         activități de  educație ecologică și de protecție a mediului:

-          să coopereze în cadrul grupului ţintă pentru identificarea acţiunilor oportune, benefice mediului natural;

-          să sensibilizeze membrii comunităţii cu privire la protecţia pădurii şi, în general, la spaţiile verzi, prin acţiunile efectuate;

-          să manifeste iniţiativă, hărnicie, empatie faţă de mediul înconjurător, consecvenţă;

-          să cunoască posibilităţile de ocrotire şi de conservare a mediului;

-          să deprindă tehnici de reciclare a materialelor;

-          sensibilizeze membrii comunităţii cu privire la păstrarea curăţeniei pe străzile şi în parcul localităţii.

-          însuşirea de către elevi a cunoştinţelor legate de energiile alternative;

-          formarea unor deprinderi de economisire a resurselor energetice;         

·         activități educative, cultural - artistice:

-          să contribuie la promovarea culturii;

-          să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor;

-          să perceapă valorile morale şi culturale;

-          să pregătească elevii în spiritul conservării şi promovării specificului regional din care fac parte;

-          joc de rol cu personaje îndrăgite;

-          punerea în evidenţă a trăsăturilor pozitive şi negative ale personajelor jucate;

-          cultivarea gustului pentru arta actoricească.

-          dezvoltarea abilităţilor privind arta plastică;

-          verificarea cunoştinţelor de cultură generală;

-          dezvoltarea spiritului competiţional;

-          lucrul în echipă şi redarea prin desen a schimbărilor petrecute în natură;

-          încondeierea ouălor de Pasti;

-          tehnici de realizare a felicitărilor de Paşti;

-          tradiţii de sărbătoarea Paştelui;

-          realizarea unei expoziţii;

-          identificarea principalelor calităţi ale propriei persoane;

-          exerciţii de cunoaştere şi inter-cunoaştere;

-          educarea elevilor în scopul interesului şi dragostei pentru cultura franceză;

-          descoperirea şi recunoaşterea tehnicilor adecvate în rezolvarea de probleme practice;

-          exersarea limbii engleze prin intermediul muzicii;

-          dezvoltarea interesului elevilor pentru lectura în limba engleză;

-          accentuarea noţiunilor de bună creştere, comportament civilizat în societate, comportare în situaţii de urgenţă.

-          formarea şi consolidarea deprinderilor de comportare în societate;

-          dezvoltarea capacităţii de comunicare orala, prin interpretare artistică şi a libertăţii de exprimare orală, cultivând sentimentul de preţuire faţă de frumuseţea şi armonia limbii române.

·         activități de petrecere a timpului liber:

-          să conștientizeze necesitatea planificării vieții personale, a timpului liber, în vederea dezvoltării sentimentului de „satisfacţie a trăirii timpului".

-          să cunoască şi să-şi însuşească modalităţile diverse de organizare şi petrecere a timpului liber;

-          să ofere posibilităţi mai largi de cunoaștere directă a  realității din județul Vâlcea;

-          să cunoască valentele formative ale excursiilor si drumețiilor, prin lărgirea sferei informaționale;

-          să dezvolte conduita moral-civică a elevilor;

-          să contribuie la promovarea culturii;

-          să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor;

-          să perceapă şi să aprecieze valorile culturale.

·         activități de orientare şcolară şi profesională:

-          să conştientizeze nivelul cunoştinţelor şi competenţelor necesare în profesia vizată;

-          să fie pregătiţi pentru uninterviu de selecţieprofesională;

-          să cunoască mobilitatea oferită de piaţa muncii europene;

-          să cunoască propriile interese şi aspiraţii;

-          să identifice anumite meserii;

-          să dezvolte respect faţă de cei ce au grijă de viaţa noastră, atribuţii, abilităţi şi competenţe necesarepentru a face meseria respectivă;

-          să identifice abilităţile personale;

-          să coreleze abilităţile cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei preferate;

-          săidentifice diverse tipuri de meserii dintr-o comunitate;

-          să dobândească respect pentru munca părinţilor.

 

·         activităţi de educaţie rutieră:

-          să se deplaseze prin sat, pe biciclete, cu respectarea regulilor de circulaţie;

-          conştientizarea elevilor asupra pericolelor;

-          modalităţi de evitare a acestor pericole;

-          deprinderea regulilor de circulaţie;

-          ajutorarea celor cu dizabilităţi în trafic.

                                                                                                        

MODALITĂŢI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII:

·         valorificarea materialelor efectuate în cadrul activiţilor  programului Şcoala altfel”(desene, colaje, fotografii, portofolii etc.);

·         discuţii cu membrii comuniţii locale, cu invitaţii despre activiţile cultural-artistice şi sportive, desfăşurate de preşcolari şi elevi în cadrul ProgramuluiŞcoala altfel.

·         jurizarea lucrărilor prin: evaluarea reciprocă, autoevaluarea lucrărilor, expoziție cu lucrările elevilor, jocuri de orientare;

 

REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

La toate activităţile desfăşurate au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a elevilor şi a părinţilor:

-          dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei sociale şi autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare;

-          produse realizate de elevi;

-          prezentări PPT;

-          expoziție desene;

-          jurnal de excursie;

-          fișe cu impresiile elevilor;

-          material video/foto;

-          impresiile călătoriei virtuale

 

ANALIZA SWOT:

a)      Puncte tari:

-          buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale;

-          munca în echipă;

-          implicarea în activităţi a elevilor şi a cadrelor didactice în atingerea obiectivelor;

-          crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale;

-          observarea elevilor în alte contexte educaționale;

b)     Puncte slabe:

-          timp insuficient pentru a se realiza astfel de activităţi;

-          fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a răsplăti rezultatele obţinute de elevi;

 

c)      Oportunităţi:

-          dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat;

-          creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional.

 

d)     Ameninţări:

-          multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare;

-          motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice;

-          vremea care a împiedicat desfăşurarea activităţilor în aer liber;

 

RECOMANDĂRI ȘI  SUGESTII DE AMELIORARE A PROGRAMULUI:

-          perioada de desfășurare a acestor activități ar fi mai bună în luna mai-iunie, când timpul e favorabil;

-          acordarea de fonduri  pentru derularea activităţilor;

-          gratuitate pentru elevi pe mijloacele de transport în comun în această săptămână .

 

 

Director,                                     Director adjunct,                          Consilier educativ,

Prof. Petrică Moraru               Prof. Alina Agherghinei               Prof. Pompilia Bărbosu

 

 


Ultima actualizare (Sâmbătă, 8 Decembrie 2018 08:48)

Revista școlii


Arhiva

Sondaj


Ce parere aveti despre site-ul scolii?

  • O necesitate
  • Imi place ...
  • Trebuie imbunatit
  • Nu-mi place ...
  • Super site

Cautare